Med den nye metode til beregning af næringsstoffer i fødevarer – som fx mælk og mejeriprodukter - kan man minimere antallet af prøver, der skal udtages, og samtidig minimere antallet af kemiske analyser pr. prøve. Med projektet får mejeribranchen et nyt værktøj, der relativ hurtigt og billigt kan generere næringsstofdata.

A1 og A2 mælk

A2 mælk er en ny mælketype der er lanceret i Danmark. Forskellen mellem A1 og A2 mælk er en enkelt aminosyre i et af mælkens proteiner. Læs mere om forskellene her.

Skrevet af Merete Myrup, ernæringschef Landbrug & Fødevarer

 

Baggrund

En ny type mælk – kaldet A2-mælk – er blevet lanceret i en række lande. Mælken adskiller sig fra normal mælk ved at indeholde en specielt genetisk variant af et af proteinerne i mælken. Denne forskel mener producenterne af A2-mælken har en sundhedsmæssig positiv effekt. Der er dog ikke meget videnskabeligt belæg for dette, og EU’s officielle fødevaresikkerhedsmyndighed EFSA (European Food Safety Authority) konkluderede i en større rapport i 2009 (1), at der ikke var videnskabelig dokumentation for at A2-mælk skulle have en sundhedsmæssig fordel fremfor den normale mælk.

 

Varianter af mælke-protein

Mælk indeholder ca. 3,4 g protein pr 100 ml, dvs. en liter mælk indeholder 34 g protein.

Mælkeprotein består primært af kasein og valle-proteiner i et 80:20 forhold. Kasein kan igen opdeles i flere typer, hvoraf beta-kasein er den næst mest almindelige. Overordnet set kan beta-kasein opdeles i typerne A1 og A2, hvor A2 menes at være den oprindelige. A1-typen opstod for flere tusinde år siden som en mutation af A2, hvor forskellen mellem de to er en enkelt aminosyre. Dansk mælk indeholder begge varianter – men der menes at være en lille overvægt af A2-typen af beta-kasein.

 

Muligt aktivt peptid

Der kan hverken ses eller smages nogen forskel mellem de to mælketyper, men når mælken kommer ned i tarmen, er der en lille forskel på hvordan de nedbrydes. På grund af forskellen på én aminosyre mellem de to typer, dannes der ved nedbrydning af A1 beta-kasein et peptid, som stort set ikke dannes ved nedbrydningen af A2 beta-kasein. Det drejer sig om et peptid med navnet beta-casomorphin-7 (BCM-7), som menes at have en biologisk aktivitet og kunne binde sig til opioid-receptorer i tarmen (receptorer der har med smertelindring at gøre). I EFSA-rapporten (1) konkluderes det at BCM-7 ikke er et stærkt virkende opioid peptid.

Hvorvidt BCM-7 overhovedet kan optages fra tarmen og dermed komme rundt i hele kroppen, er ikke endelig afklaret.  EFSA-rapporten fra 2009 (1), konkluderer at det ikke er sandsynligt at stoffet optages, hvilket betyder at en eventuel effekt alene vil være i tarmen.
 

Sundhedsmæssig effekt?
De første producenter af A2-mælk kom fra New Zealand, og deres anprisninger af A2-mælken var hovedsagelig baseret på positive effekter af mælken i forhold til en reduceret forekomst af type 1 diabetes, hjertekarsygdom og autisme. Disse er alle afvist i EFSA-rapporten fra 2009 (1).

Nyere studier, fra 2009 og frem til 2016, har undersøgt andre sundhedsmæssige effekter, hovedsagelig med fokus på tarmen. Det drejer sig om 4 studier, hvoraf der i 3 ud af 4 publikationer er medforfattere fra A2-mælke-producenter. Det fjerde studie er uvildigt og finder som det eneste ingen forskel på A1 og A2 mælk.

Et studie fra 2013 med 13 børn finder ingen forskel mellem A1 og A2 mælk mht forstoppelse (2).

Et mindre studie fra Australien fra 2014 (3) undersøgte 41 voksne – hvoraf 10 havde ’selv-diagnosticeret intolerance’ overfor mælk. Her fandt man en øget forekomst af mavesmerter og afførings-problemer blandt dem der indtog A1 mælk sammenlignet med dem der indtog A2-mælk. En af forfatterne er ansat ved A2 Dairy Products.

I et studie fra 2016 (4) indgik 45 personer fra Kina, hvor forekomsten af laktose intolerance er høj. Her sås en øgning af de vanlige symptomer på laktose intolerance blandt de personer der indtog mælk med A1 beta-kasein, sammenlignet med dem der indtog mælk med A2 beta-kasein. Personer som fik A2 mælk oplevede ikke en forværring af deres symptomer. En af medforfatterne var ansat i The A2 Milk Company. 

Den fjerde publikation omhandler det samme studie som (4), men her blev der kigget på glutathion-koncentration i blodet, som et udtryk for antioxidativ kapacitet (cellernes evne til at modvirke oxidation). Indtag af begge mælketyper øgede glutathion-koncentrationen (pga. mælkens indhold af den vigtige aminosyre cystein) , men den størst øgning sås blandt dem der havde drukket A2-mælk (5). Også her var en af medforfatterne ansat i The A2 Milk Company.

 

Konklusion

Der er ikke nogen tydelig dokumentation for at der skulle være en sundhedsmæssig gevinst ved at drikke A2 mælk fremfor A1 mælk.

Det er et faktum at nedbrydningen af beta-kasein A1 giver anledning til dannelsen af et peptid, som ikke dannes ved nedbrydningen af beta-kasein af typen A2. Om dette peptid evt. har en effekt på tarmfunktionen hos personer som er følsomme overfor visse fødevarer kan ikke udelukkes.

Hovedvægten bør lægges på den grundige gennemgang af litteraturen som EFSA foretog i 2009, og som afviser en effekt. Nyere studier – lavet efter 2009 – antyder en mulig effekt på tarmfunktionen, men studierne er små, ikke særlig stærke og så kan de ikke betragtes som uvildige, da ansatte ved A2-mælk producerende virksomheder har deltaget i undersøgelserne.

                                                                                                                                       

Referencer

1: EFSA-rapport: Review of the potential health impact of beta-casomorphins and related peptides. January 2009.

2: Crowley et al. 2013: Does milk cause constipation? A crossover dietary trial. Nutrients, 5, 253-266.

3: Ho et al. 2014: Comparative effects of A1 versus A2 beta-casein on gastrointestinal measures: a blinded randomized cross-over pilot study. E J Clin Nutr, 68, 994-1000.

4: Jianqin et al. 2016: Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk containing both A1 and A2 beta casein proteins on gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and cognitive behavior of people with self-reported intolerance to traditional cows’ milk. Nutr J, 15:35.

5: Deth et al. 2016: Clinical evaluation of glutathione concentrations after consumption of milk containing different subtypes of beta-casein: results from a randomized, cross-over clinical trial. Nutr J, 15, 82.